جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      


 


 

 
 
        شیوه نامه                               

 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

«شیوه نامه انتخاب اعضای تیم های ملی »

 

 

مقدمه:

نظر به اينكه  وجود دستور العمل مشخص براي انتخاب اعضای تيم هاي ملي  به جهت رعايت عدالت و انصاف در گزينش ورزشكاران و نيز تعيين برترين آنها به منظور دستيابي به سكوهاي افتخار ضروري مي باشد، اين فدراسيون بر آن شد تا با تهيه و تدوين شيوه نامه وتعيين گروه گزينشگر در اين راستا گامي موثر در رسيدن به اهداف عالي ورزش بر دارد.

 

بند 1- اهداف: شيوه نامه انتخاب اعضاي تيم های ملي فدراسيون شطرنج با اهداف زير تدوين مي شود:

1-       ايجاد رويه مناسب و مشخص درگزينش ورزشكاران تيمهاي ملي.

2-       رعايت شرط انصاف و عدالت در گزينش ورزشكاران.

3-       اطلاع و آگاهي ورزشكاران از چگونگي روند انتخاب.

 

بند 2 – تعريف گروه گزينشگر: گروهي است كه اعضاي تيم هاي ملي را براساس اين شيوه نامه به صورت مستقل و باهماهنگي رياست فدراسيون انتخاب مي نمايد وبالاترين مرجع ذي صلاح به منظور انتخاب اعضاي تيم هاي ملي مي باشد.

 

بند 3- ويژگيها ي گروه گزينشگر:

افراد گزينشگر مي بايست داراي دو يا چند ويژگي ذيل باشند:

1-       داراي سابقه ورزشي روشن  و موثر در رشته شطرنج باشد.

2-       موفق به تربيت و معرفي ورزشكار قهرمان شده باشد. (حداقل اول تا چهارم كشوري).

3-       داراي سابقه هدايت تيمهاي ملي در رقابتهاي بين المللي باشد.

4-       داراي بالاترين مدرك مربيگري ،  فعال و آگاه به علم روز باشد.

5-       داراي ويژگيهاي مناسب اخلاقي و حسن شهرت باشد.

 

بند 4- ساختار تشكيلاتي گروه گزينشگر:

1-       مدير تيمهاي ملي

2-       مسئول كميته فني

3-       يك نفر بنا بر معرفي كميته فنی

4-       يك نفر كارشناس رشته ورزشي شطرنج که توسط رئیس فدراسیون تعیین و معرفی می شود.

5-       سرمربي تيم ملي مربوطه

 

تبصره1: دبير فدراسيون به عنوان مسئول هماهنگ كننده در برگزاري جلسات و ارائه گزارش به رئيس فدراسيون، در جلسات حضور خواهد داشت. (بدون حق راي)

 

تبصره2: تشكيل جلسات گروه گزينشگر با ارسال دعوتنامه رسمي از جانب فدراسيون براي اعضای گروه صورت گرفته وبا حضور حداقل 4 نفر رسميت مي يابد.

 

بند 5- نحوه انتخاب گروه گزينشگر:

گروه گزينشگر با در نظر گرفتن ويژگيهايي بند 3، توسط رئيس فدراسيون و با تأييد هيأت رئيسه ( براي مدت معين و قابل تغيير) منصوب مي گردند.

 

بند6- شرح وظايف گروه گزينشگر:

1-نظارت دقيق بر نحوه عملکرد ورزشكار در مراحل مختلف از طريق حضور در مسابقات و اردوها.

2-بررسي اسناد، سوابق و رده بندي ورزشكاران و معرفی بازیکنان دعوت شده به اردو.

3-حضور مستمر در جلسات.

4-معرفي نهايي اعضای تيم ملي پس از راي گيري به رئيس فدراسيون ( توسط دبير فدراسيون).

5-بررسي اعتراضات ورزشكاران حذف شده از اردو طبق شرح ذيل و ارائه پاسخ مكتوب به فدراسيون.

 

نحوه اعتراض: بازيكني كه به اردوي تيم ملي دعوت نشده و يا در اردوي تيم ملي حضور داشته و به تيم ملي راه نيافته است، در صورتي كه طبق شرايط اعلام شده در اين شيوه نامه خود را واجد شرايط مي داند، مي تواند به روش ذيل اعتراض خود را اعلام نمايد:

1- مهلت اعتراض از تاريخ اعلام رسمي اسامي نفرات دعوت شده به اردو ويا نفرات نهايی تيم ملي، به مدت پنج روز مي باشد.

2- اعتراض بايد به صورت كتبي وخطاب به رئيس فدراسيون نوشته شود و در دبيرخانه فدراسیون به ثبت برسد.

3- بازيكن بايد دلايل اعتراض خودرا به صورت مشخص وبراساس ضوابط مندرج در اين آئين نامه قيد نمايد.

4-گروه گزينشگر حداكثر تا ده روز كاري پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به بررسي موارد ارجاع شده وصدور رأي اقدام خواهد نمود.

5- پاسخ مربوط به هر مورد اعتراض به صورت كتبي از طريق فدراسيون اعلام مي شود

6- رأي صادره گروه گزينشگر در خصوص اعتراضات وارده رأي نهايي محسوب مي شود.

 

بند 7-معيارهاي انتخاب بازيكنان:

1.       رده بندي مرحله نهايي مسابقات قهرماني كشور

2.       درجه بين المللي (Rating)  كه براي مردان حداقل 2300 وبراي بانوان 2000 خواهد بود.

3.       عنوان استاد بزرگي وعنوان استادي بين المللي  (Title).

4.       دارا بودن نورم هاي استاد بزرگي واستادي بين المللي.

5.       عملكرد بازيكن، ميزان فعاليت ، كسب نتايج قابل توجه در مسابقات داخلي و برون مرزي   (Performance).

6.       سابقه انضباطي و اخلاقي بازيكن.

 

بند 8- چگونگي انتخاب ورزشكاران جهت ورود به اردوي تيم ملي:

تعداد بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي 7 نفر مي باشد كه طي مراحل ذيل به اردو دعوت مي شوند :

مرحله اول : از طريق برگزاري مسابقات قهرماني كشور پنج نفر اول مرحله نهایي مسابقات به اردوي تيم ملي راه مي يابند.

مرحله دوم : دو نفر بر اساس معيارهاي انتخاب ( بند7 ) بنا بر تشخيص سرمربي و تائيد گروه گزينشگر به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند.

تبصره1: استثناً، و فقط برای انتخاب اردوی تیم ملی سال 1389 تعداد بازیکنان دعوت شده به اردو 8 نفر خواهد بود که 5 نفر از مرحله نهایی قهرمانی کشور و 3 نفر بر اساس معیارهای بند 7 انتخاب و معرفی خواهند شد.

بند 9- انتخاب نهایي اعضاي تيم ملي:

بازيكنان تيم ملي طي مراحل ذيل به عضويت تيم ملي در خواهند آمد:

1- قهرمان  کشور به عنوان عضو تيم ملي در اردو حاضر و به مسابقات اعزام مي گردد.

2- نفرات باقي مانده اعضای تيم ملي با توجه به معيارهاي انتخاب در طول اردو ( حد فاصل بين دو قهرماني كشور) بنابر تشخيص سرمربي و تائيد گروه گزينشگربه عضويت تيم ملي در خواهند آمد.

 

بند 10- نفرات منتخب طبق شيوه نامه فوق به عنوان اعضاي تيم ملي به مسابقات ذيل اعزام مي گردند:

1- مسابقات المپياد جهاني شطرنج

2- مسابقات تيمي قهرماني مردان و زنان آسيا

3- مسابقات تيمي رسمي فيده ، مسابقات تيمي بازيهاي آسيایي (كه هر چهار سال يكبار برگزار مي گردد) و مسابقات تيمي بازيهاي داخل سالني آسيا

 

 

 

 


 

فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

«شیوه نامه انتخاب اعضای تیم های ملی »

 

 

مقدمه:

نظر به اينكه  وجود دستور العمل مشخص براي انتخاب اعضای تيم هاي ملي  به جهت رعايت عدالت و انصاف در گزينش ورزشكاران و نيز تعيين برترين آنها به منظور دستيابي به سكوهاي افتخار ضروري مي باشد، اين فدراسيون بر آن شد تا با تهيه و تدوين شيوه نامه وتعيين گروه گزينشگر در اين راستا گامي موثر در رسيدن به اهداف عالي ورزش بر دارد.

 

بند 1- اهداف: شيوه نامه انتخاب اعضاي تيم های ملي فدراسيون شطرنج با اهداف زير تدوين مي شود:

1-       ايجاد رويه مناسب و مشخص درگزينش ورزشكاران تيمهاي ملي.

2-       رعايت شرط انصاف و عدالت در گزينش ورزشكاران.

3-       اطلاع و آگاهي ورزشكاران از چگونگي روند انتخاب.

 

بند 2 – تعريف گروه گزينشگر: گروهي است كه اعضاي تيم هاي ملي را براساس اين شيوه نامه به صورت مستقل و باهماهنگي رياست فدراسيون انتخاب مي نمايد وبالاترين مرجع ذي صلاح به منظور انتخاب اعضاي تيم هاي ملي مي باشد.

 

بند 3- ويژگيها ي گروه گزينشگر:

افراد گزينشگر مي بايست داراي دو يا چند ويژگي ذيل باشند:

1-       داراي سابقه ورزشي روشن  و موثر در رشته شطرنج باشد.

2-       موفق به تربيت و معرفي ورزشكار قهرمان شده باشد. (حداقل اول تا چهارم كشوري).

3-       داراي سابقه هدايت تيمهاي ملي در رقابتهاي بين المللي باشد.

4-       داراي بالاترين مدرك مربيگري ،  فعال و آگاه به علم روز باشد.

5-       داراي ويژگيهاي مناسب اخلاقي و حسن شهرت باشد.

 

بند 4- ساختار تشكيلاتي گروه گزينشگر:

1-       مدير تيمهاي ملي

2-       مسئول كميته فني

3-       يك نفر بنا بر معرفي كميته فنی

4-       يك نفر كارشناس رشته ورزشي شطرنج که توسط رئیس فدراسیون تعیین و معرفی می شود.

5-       سرمربي تيم ملي مربوطه

 

تبصره1: دبير فدراسيون به عنوان مسئول هماهنگ كننده در برگزاري جلسات و ارائه گزارش به رئيس فدراسيون، در جلسات حضور خواهد داشت. (بدون حق راي)

 

تبصره2: تشكيل جلسات گروه گزينشگر با ارسال دعوتنامه رسمي از جانب فدراسيون براي اعضای گروه صورت گرفته وبا حضور حداقل 4 نفر رسميت مي يابد.

 

بند 5- نحوه انتخاب گروه گزينشگر:

گروه گزينشگر با در نظر گرفتن ويژگيهايي بند 3، توسط رئيس فدراسيون و با تأييد هيأت رئيسه ( براي مدت معين و قابل تغيير) منصوب مي گردند.

 

بند6- شرح وظايف گروه گزينشگر:

1-نظارت دقيق بر نحوه عملکرد ورزشكار در مراحل مختلف از طريق حضور در مسابقات و اردوها.

2-بررسي اسناد، سوابق و رده بندي ورزشكاران و معرفی بازیکنان دعوت شده به اردو.

3-حضور مستمر در جلسات.

4-معرفي نهايي اعضای تيم ملي پس از راي گيري به رئيس فدراسيون ( توسط دبير فدراسيون).

5-بررسي اعتراضات ورزشكاران حذف شده از اردو طبق شرح ذيل و ارائه پاسخ مكتوب به فدراسيون.

 

نحوه اعتراض: بازيكني كه به اردوي تيم ملي دعوت نشده و يا در اردوي تيم ملي حضور داشته و به تيم ملي راه نيافته است، در صورتي كه طبق شرايط اعلام شده در اين شيوه نامه خود را واجد شرايط مي داند، مي تواند به روش ذيل اعتراض خود را اعلام نمايد:

1- مهلت اعتراض از تاريخ اعلام رسمي اسامي نفرات دعوت شده به اردو ويا نفرات نهايی تيم ملي، به مدت پنج روز مي باشد.

2- اعتراض بايد به صورت كتبي وخطاب به رئيس فدراسيون نوشته شود و در دبيرخانه فدراسیون به ثبت برسد.

3- بازيكن بايد دلايل اعتراض خودرا به صورت مشخص وبراساس ضوابط مندرج در اين آئين نامه قيد نمايد.

4-گروه گزينشگر حداكثر تا ده روز كاري پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به بررسي موارد ارجاع شده وصدور رأي اقدام خواهد نمود.

5- پاسخ مربوط به هر مورد اعتراض به صورت كتبي از طريق فدراسيون اعلام مي شود

6- رأي صادره گروه گزينشگر در خصوص اعتراضات وارده رأي نهايي محسوب مي شود.

 

بند 7-معيارهاي انتخاب بازيكنان:

1.       رده بندي مرحله نهايي مسابقات قهرماني كشور

2.       درجه بين المللي (Rating)  كه براي مردان حداقل 2300 وبراي بانوان 2000 خواهد بود.

3.       عنوان استاد بزرگي وعنوان استادي بين المللي  (Title).

4.       دارا بودن نورم هاي استاد بزرگي واستادي بين المللي.

5.       عملكرد بازيكن، ميزان فعاليت ، كسب نتايج قابل توجه در مسابقات داخلي و برون مرزي   (Performance).

6.       سابقه انضباطي و اخلاقي بازيكن.

 

بند 8- چگونگي انتخاب ورزشكاران جهت ورود به اردوي تيم ملي:

تعداد بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي 7 نفر مي باشد كه طي مراحل ذيل به اردو دعوت مي شوند :

مرحله اول : از طريق برگزاري مسابقات قهرماني كشور پنج نفر اول مرحله نهایي مسابقات به اردوي تيم ملي راه مي يابند.

مرحله دوم : دو نفر بر اساس معيارهاي انتخاب ( بند7 ) بنا بر تشخيص سرمربي و تائيد گروه گزينشگر به اردوي تيم ملي دعوت مي شوند.

تبصره1: استثناً، و فقط برای انتخاب اردوی تیم ملی سال 1389 تعداد بازیکنان دعوت شده به اردو 8 نفر خواهد بود که 5 نفر از مرحله نهایی قهرمانی کشور و 3 نفر بر اساس معیارهای بند 7 انتخاب و معرفی خواهند شد.

بند 9- انتخاب نهایي اعضاي تيم ملي:

بازيكنان تيم ملي طي مراحل ذيل به عضويت تيم ملي در خواهند آمد:

1- قهرمان  کشور به عنوان عضو تيم ملي در اردو حاضر و به مسابقات اعزام مي گردد.

2- نفرات باقي مانده اعضای تيم ملي با توجه به معيارهاي انتخاب در طول اردو ( حد فاصل بين دو قهرماني كشور) بنابر تشخيص سرمربي و تائيد گروه گزينشگربه عضويت تيم ملي در خواهند آمد.

 

بند 10- نفرات منتخب طبق شيوه نامه فوق به عنوان اعضاي تيم ملي به مسابقات ذيل اعزام مي گردند:

1- مسابقات المپياد جهاني شطرنج

2- مسابقات تيمي قهرماني مردان و زنان آسيا

3- مسابقات تيمي رسمي فيده ، مسابقات تيمي بازيهاي آسيایي (كه هر چهار سال يكبار برگزار مي گردد) و مسابقات تيمي بازيهاي داخل سالني آسيا

 

 

 

 


 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر