جستجو
 صفحه اصلی      درباره ما        تماس با ما         ورود به سايت      

 
 
        آیین نامه های مسابقات سالهای قبل                               

 

سال 1392

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه شانزدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان -رشت

آیین نامه دوازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان -اراک

آیین نامه هفتمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 6 سال پسران و دختران -  تهران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران - بوشهر

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12،14،16،18 سال دختران -  قزوین

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - گیلان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

 

سال 1391

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - زاهدان

آیین نامه یازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان - اراک

آیین نامه یازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - همدان

آیین نامه دوازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - همدان

آیین نامه ششمن دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - فدراسیون شطرنج

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  زنجان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - زنجان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

  

سال 1390

اصلاحیه تاریخ برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره بانوان مسابقات برق آسا بانوان 

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - اهواز

آیین نامه ششمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - خراسان رضوی

آیین نامه چهاردهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور - مشهد

آیین نامه دهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - زنجان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - زنجان

آیین نامه پنجمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - سیستان و بلوچستان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - اهواز

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  گیلان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه دهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

  

سال 1389

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه پنجمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه سیزدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور - اراک

آیین نامه نهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - مشهد

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - هرمزگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - فارس

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران - اصفهان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران - همدان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران - اصفهان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران - قزوین

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه نهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 


 

سال 1388

اصلاحیه جدول مسابقات سریع و برق آسا بانوان و آقایان

آیین نامه بیستمین دوره مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آیین نامه چهارمین دوره جشنواره شطرنج مناطق هشتگانه سراسر کشور

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه دوازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان - کرج

آیین نامه دهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان)- جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات تکمیلی رده های سنی کشور - فدراسیون شطرنج

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - اهواز

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - تهران

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - رشت

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  قزوین

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  تهران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  همدان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه هشتمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

 

 

سال 1392

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه شانزدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان -رشت

آیین نامه دوازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان -اراک

آیین نامه هفتمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 6 سال پسران و دختران -  تهران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران - بوشهر

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12،14،16،18 سال دختران -  قزوین

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - گیلان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

 

سال 1391

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - زاهدان

آیین نامه یازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان - اراک

آیین نامه یازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - همدان

آیین نامه دوازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - همدان

آیین نامه ششمن دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - فدراسیون شطرنج

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  زنجان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - زنجان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

  

سال 1390

اصلاحیه تاریخ برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره بانوان مسابقات برق آسا بانوان 

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - اهواز

آیین نامه ششمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - خراسان رضوی

آیین نامه چهاردهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور - مشهد

آیین نامه دهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - زنجان

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - زنجان

آیین نامه پنجمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - سیستان و بلوچستان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - اهواز

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  خراسان رضوی

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  مازندران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  گیلان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه دهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

  

سال 1389

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه پنجمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه سیزدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان کشور - اراک

آیین نامه نهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج آقایان - مشهد

آیین نامه یازدهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان) - جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - هرمزگان

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - فارس

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران - اصفهان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران - همدان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران - اصفهان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران - قزوین

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه نهمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 


 

سال 1388

اصلاحیه جدول مسابقات سریع و برق آسا بانوان و آقایان

آیین نامه بیستمین دوره مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی آقایان کشور - سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

آیین نامه چهارمین دوره جشنواره شطرنج مناطق هشتگانه سراسر کشور

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه دوازدهمین دوره جشنواره سراسری شطرنج بانوان - کرج

آیین نامه دهمین دوره مسابقات برق آسا و سریع قهرمانی آقایان کشور - تبریز

آیین نامه سومین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(بانوان)- جام فرزانگان

آیین نامه مسابقات تکمیلی رده های سنی کشور - فدراسیون شطرنج

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی آقایان زیر 20 سال کشور - اهواز

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - تهران

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان زیر 20 سال کشور - رشت

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال پسران -  قزوین

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال پسران -  تهران

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 8،10،12 سال دختران -  گیلان

آیین نامه مسابقات قهرمانی رده های سنی 14،16،18 سال دختران -  همدان

آیین نامه مسابقات نهایی شطرنج قهرمانی بانوان کشور - تهران

آیین نامه هشتمین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر باشگاههای کشور(آقایان) - جام اندیشمندان

 

 

 

 


کلیه حقوق این پورتال متعلق به فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر