اولین دوره مسابقات ریتد استاندارد جام نوروز شهرضا

نام مسابقه : اولین دوره مسابقات ریتد استاندارد جام نوروز شهرضا
محل برگزاری : استان تهران - شهر شهرضا
نوع مسابقات : کشوری
۰۹ اسفند ۱۳۹۵