مسابقات بین المللی جام خزر

نام مسابقه : مسابقات بین المللی جام خزر
محل برگزاری : شهر رشت
نوع مسابقات : جهانی
۲۲ بهمن ۱۳۹۶