فینال قهرمانی کشور (آقایان) سال 1396

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان بوشهر -  شهر جم
نوع مسابقات : کشوری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶