فدراسیون شطرنج در رده هشتم در میان 39 فدراسیون ورزشی کشور

۰۹ خرداد ۱۳۹۶

وزارت ورزش و جوانان کتاب ارزیابی فدراسیون های ورزشی در سال 1395  را منتشر کرد بر طبق این ارزیابی فدراسیون شطرنج در میان 39  فدراسیون ورزشی در مجموع در "رده هشتم" جای گرفت.

در مقدمه این کتاب آمده است: ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیتهایی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه ای افتصادی توام با کارآیی و اثر بخشی صورت می گیرد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.

در این ارزیابی  فدراسیون های ورزشی به سه گروه خوب متوسط و ضعیف تقسیم شده اند که فدراسیون شطرنج با قرار گرفتن در رده هشتم یکی از فدراسیون های خوب کشور قلمداد می شود.

شاخصه های امتیاز دهی در این سیستم درآمد زایی و بازاریابی, کسب جایگاه ملی و بین المللی, نظارت و ارزیابی, مسابقات, مشارکت ورزشی, مدال آوری, ارتفای رتبه و جایگاه ورزشی, استعداد یابی, فرهنگی, آموزش و روابط عمومی بوده است.