اردوی آماده سازی نوجوانان، جوانان و آینده سازان بانوان کشور

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

اردوی آماده سازی نوجوانان، جوانان و آینده سازان بانوان کشور، زیر نظر استاد بین المللی و مربی ارشد فیده خسرو شیخ هرندی، در تاریخ 14 و 15 مردادماه از ساعت 10 صبح در فدراسیون شطرنج برگزار خواهد شد.