اپلیکیشن چترنگ را می توانيد از طريق لينک های زير دريافت و استفاده نمائيد.