هفدهمین دوره جام بین المللی خزر

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر رشت
نوع مسابقات : جهانی
۲۳ بهمن ۱۳۹۸