پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد خاوران

نام مسابقه : 
محل برگزاری : استان خراسان جنوبی -  شهر 
نوع مسابقات : کشوری
۵ فروردين ۱۳۹۸

پنجمین دوره مسابقات شطرنج آزاد جام خاوران

 

لینک نمایش اطلاعات بیشتر:

 

www.birjandchess.ir