خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

فدراسیون شطرنج جهانی

Member
Karimi, Hadi
Email:hadikarimi@hotmail.com
C/o:Iran / Member
Commission for Women's Chess (WOM)

Member
Javaheri Haghighi, Siavash
Email:Javaheri_siavash@yahoo.com
Mobile:+989171110990
C/o:Iran / Head of Planning Committee

Medical Commission (MED)
Online Commission (OLC)
Qualification Commission (QC)
Technical Commission (TEC)
Councillor
Pahlevanzadeh, Mehrdad
Email:pahlevanzadeh@outlook.com
Email:mehrdad.pahlevanzadeh@gmail.com
Tel.:+971558826840
Mobile:+971-50-6649280 (UAE) / +98-912-3100039 (Iran)
Address:Tehran
Address:No.9 Mehr Alley,Sepah Sq.
C/o:Technical Commission (TEC) / Member
C/o:Iran / President
C/o:Asian Chess Federation / Treasurer

Member
Bayat, Shohreh
C/o:Iran / General Secretary

Rules Commission (RC)

Councillor
Pahlevanzadeh, Mehrdad
Email:pahlevanzadeh@outlook.com
Email:mehrdad.pahlevanzadeh@gmail.com
Tel.:+971558826840
Mobile:+971-50-6649280 (UAE) / +98-912-3100039 (Iran)
Address:Tehran
Address:No.9 Mehr Alley,Sepah Sq.
C/o:Technical Commission (TEC) / Member
C/o:Iran / President
C/o:Asian Chess Federation / Treasurer