هشتمین دوره مسابقات شطرنج جام بین المللی فردوسی مشهد 1396