علی اکبر رسائیان به عنوان دبیر هیات استان کرمانشاه منصوب شد.

۰۱ آذر ۱۳۸۹
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، شهرام عبدالملکی رئیس هیات شطرنج استان کرمانشاه با استناد به ماده 11 از بند 8 اساسنامه هیات های ورزشی طی حکمی آقای علی اکبر رسائیان را به سمت دبیر این هیات منصوب کرد.