مجموعه ویدیوهای با موضوع شروع بازی استادبین المللی و مربی ارشد فیده استاد خسرو هرندی

۰۹ دی ۱۳۹۶


مجموعه ویدیوهای با موضوع شروع بازی استادبین المللی و مربی ارشد فیده استاد خسرو هرندی

روش مقابله با دفاع پیرک (1) : http://www.aparat.com/v/NfI3p
روش مقابله با دفاع پیرک (2) : http://www.aparat.com/v/Yimth
ایده های سفید در مقابله با دفاع سیسیلی (1) : http://www.aparat.com/v/AN9TL
ایده های سفید در مقابله با دفاع سیسیلی (2) : http://www.aparat.com/v/G8Lt1
ایده های فرم جوجه تیغی : http://www.aparat.com/v/0I2kC
ایده های حمله سوزین در دفاع سیسیلی : http://www.aparat.com/v/eAfsC
تفسیر آموزشی دفاع فرانسوی : http://www.aparat.com/v/jYAeQ
تفسیر آموزشی بازی مقابل دفاع سیلیلی شاخه دراگون :http://www.aparat.com/v/oYZ1j
ایده های شاخه سیسیلی کان : http://www.aparat.com/v/ntBd1
آموزش شروع کاتالان (1) : http://www.aparat.com/v/QD5xy
آموزش شروع کاتالان (2) : http://www.aparat.com/v/OJ4jZ
آموش شروع کاتالان (3) : http://www.aparat.com/v/GWcxo
آموزش ایده های شاخه حرکت نهم d4 در شروع اسپانیایی: http://www.aparat.com/v/2qyb5
تشریح ایده های d4 سریع در بازی اسپانیایی : http://www.aparat.com/v/SBocd
بررسی ایده های شاخه اشلیمان (f5) در بازی اسپانیایی : http://www.aparat.com/v/WNYu2

[12:00:15 PM]


مجموعه ویدیوهای با موضوع شروع بازی استادبین المللی و مربی ارشد فیده استاد خسرو هرندی

روش مقابله با دفاع پیرک (1) : http://www.aparat.com/v/NfI3p
روش مقابله با دفاع پیرک (2) : http://www.aparat.com/v/Yimth
ایده های سفید در مقابله با دفاع سیسیلی (1) : http://www.aparat.com/v/AN9TL
ایده های سفید در مقابله با دفاع سیسیلی (2) : http://www.aparat.com/v/G8Lt1
ایده های فرم جوجه تیغی : http://www.aparat.com/v/0I2kC
ایده های حمله سوزین در دفاع سیسیلی : http://www.aparat.com/v/eAfsC
تفسیر آموزشی دفاع فرانسوی : http://www.aparat.com/v/jYAeQ
تفسیر آموزشی بازی مقابل دفاع سیلیلی شاخه دراگون :http://www.aparat.com/v/oYZ1j
ایده های شاخه سیسیلی کان : http://www.aparat.com/v/ntBd1
آموزش شروع کاتالان (1) : http://www.aparat.com/v/QD5xy
آموزش شروع کاتالان (2) : http://www.aparat.com/v/OJ4jZ
آموش شروع کاتالان (3) : http://www.aparat.com/v/GWcxo
آموزش ایده های شاخه حرکت نهم d4 در شروع اسپانیایی: http://www.aparat.com/v/2qyb5
تشریح ایده های d4 سریع در بازی اسپانیایی : http://www.aparat.com/v/SBocd
بررسی ایده های شاخه اشلیمان (f5) در بازی اسپانیایی : http://www.aparat.com/v/WNYu2

[12:00:15 PM]