اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو کشور

۰۹ دی ۱۳۹۶

 دوره مربیگری درجه دو کشور 24 لغایت 27 آبان در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد. اسامی و شرایط قبول شدگان در این دوره به شرح زیر است: 


احمد ابراهیمی :  مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


محمد حسین شمسی: مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


محمد رضا پور عراقیان:  مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


محمد ملایی کوزه کنان : مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


فریبرز میر آقا : مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


میلاد ویسی: مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


علیرضا شاه صنم:  مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


سید حسین شهابی: مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


مازیار حائری:  مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


امیر آچاک:  مشروط به گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


محمد رضا آغار:  مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


سلیمان ابراهیمی: مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


بهرام عظیمی فرد : مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


مسعود ندری قوشچی: مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


سمانه سهرابی: مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون


امیر منصور مقدم چهارگری: مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون

محمدرضا یزدان پناه: مشروط به جبران کسری ریتینگ و گذراندن دوره های تخصصی مورد نظر فدراسیون