ایران در رده بندی جهانی مجددا یک رتبه صعود کرد و در رده سی ام جهان ایستاد

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

ایران با دستیابی به رکورد میانگین 2533 در رده بندی جهانی مجددا یک رتبه صعود کرد و در رده سی ام جهان ایستاد.
کشور سوئد با همین میانگین در رده بیست و نهم و ایتالیا با میانگین 2535
در رده بیست و هشتم قرار دارند.
ایران در آسیا همچنان در رتبه سوم قرار دارد و فاصله خود با تیم چهارم ازبکستان 2517 را افزایش داده است.
ایران در ابتدای سال 2015 با میانگین 2479 در رده 51 جهان و ششم آسیا قرار داشت.