مهندس محمد جعفر کامبوزیا به عنوان نایب رئیس افتخاری فیده انتخاب شد.

۱۹ مهر ۱۳۹۷

د رجریان هشتاد و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج, آرکادی دوورکوویچ با 103 رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی شطرنج انتخاب شد.

از اولین تصمیمات مهم وی پس از جلوس بر صندلی ریاست فیده محدود ساختن تصدی پست ریاست فیده به تنها دو دوره و حذف رای دادن نیابتی برای فدراسیون های تابعه در جریان انتخابات آتی فیده بود که این تصمیمات مورد تصویب مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج نیز قرار گرفت.

همچنین وی تعداد نایب رئیسان انتصابی را به 5 نفر و تعداد نایب رئیسان انتخابی را نیز به 5 نفر افزایش داد و پس از آن وی 3 نفر را نیز به عنوان نایب رئیس افتخاری انتخاب نمود که آقای مهندس محمد جعفر کامبوزیا رئیس پیشین فدراسیون شطرنج ایران یکی از این سه تن بود.

لینک اعضای هیات رئیسه فیده