مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

۱۹ مهر ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور از تاریخ 16 مهرماه در 5 استان کشور آغاز شد در این دوره از مسابقات در مجموع 680 باز شرکت کرده اند و مسابقات بصورت جداگانه و در 9 دور به روش سوئیس برگزار خواهد شد.

مسابقات قهرمانی دختران کشور در شهر قزوین با بیش از 233 شرکت کننده : سایت نتایج

مسابقات قهرمانی رده 8 سال کشور در شهر تهران با 96 شرکت کننده:سایت نتایج

مسابقات قهرمانی رده 10 سال کشور در شهر اصفهان با 116 شرکت کننده: سایت نتایج

مسابقات قهرمانی رده زیر 12و 14 سال کشور در شهر رشت با 169 شرکت کننده: سایت نتایج

مسابقات قهرمانی ردهای 16 و 18 سال کشور در شهر قم با شرکت 63 شرکت کننده: سایت نتایج