فینال قهرمانی بانوان کشور

۰۵ آبان ۱۳۹۷

آیین نامه مسابقات

مسابقات از روز جمعه مورخ 18/8/1397 راس ساعت 17 در استان گلستان و به میزبانی هیات شطرنج گرگان آغاز خواهد شد.

 بازیکنان منتخب  تا پایان ساعت اداری روز شنبه 12 آبان مهلت دارند به صورت کتبی از طریق هیات شطرنج استان خود به فدراسیون شطرنج و هیات شطرنج گرگان اعلام آمادگی نمایند.