استان گیلان

نام استان:

 

گیلان

نام رئیس هیئت:

 

آقای کیومرث بیات

09113340137

نام نایب رئیس:

 

خانم سیمین کلهری

09113384731

نام دبیر هیئت:

آقای محمود ترازی

09113346399

تلفن هیئت:

 

7237109 – 0131

فاکس هیئت:

 

7223050 – 0131

وب سایت هیئت: