استان مرکزی

نام استان:

 

مرکزی

نام رئیس هیئت:

 

آقای کامران مدنی

09183636988

نام نایب رئیس:

 

خانم ساناز حیدری

09187574078

نام دبیر هیئت:

آقای نادر پیلوایه

09183629523

تلفن هیئت:

 

3675850 – 0861

3677040 - 0861

فاکس هیئت:

 

3675859 – 0861

وب سایت هیئت: aa