استان خراسان شمالی

نام استان:

 

خراسان شمالی

نام رئیس هیئت:

 

آقای نقی هجرتی

 09153847512

نام نایب رئیس:

 

خانم نسیم مهرپرور

09151894421

نام دبیر هیئت:

آقای عباس رضاپور

09155849286

تلفکس هیئت:

 

2222986 – 0584

وب سایت هیئت:     

http://www.nkhchess.ir