استان یزد

نام استان:

 

یزد

نام رئیس هیئت:

 

خانم وحیده صوابیه

09133513556

نام نایب رئیس:

 

خانم مهدیه السادات اعلی زاده

09131596926

نام دبیر هیئت:

 

آقای حبیب اله تقی پور

09133543019

تلفن هیئت:

 

6239797 – 0351

فاکس هیئت:

 

6280085 – 0351

وب سایت هیئت:

 

www,chess.ir
ایمیل هیئت: nfo@chess.ir