استان چهارمحال و بختیاری

نام استان:           

 چهارمحال و بختیاری

نام رئیس هیئت:

 

علی حسین نظری

 09133811253

نام نایب رئیس:

 

مهرنوش انصاری

09365817206

نام دبیر هیئت:

اسدالله مصطفوی

09137717670

تلفن هیئت:

 

32221488 – 038

فاکس هیئت:

 

32221488– 038