استان کرمانشاه

نام استان:

 

کرمانشاه

نام سرپرست هیئت:

 

آقای سعید گل افروزی

09183363494

نام نایب رئیس:

 

خانم منیر کم گویان

09183889087

نام دبیر هیئت:

آقای سعید گل افروزی

09183363494

تلفن هیئت:

 

8378548 – 0831

فاکس هیئت:

 

8378548 – 0831

وب سایت هیئت: http://www.kshchess.com