استان بوشهر

نام استان:

 

بوشهر

نام رئیس هیئت:

 

 آقای سید ایمان بکاء

09177743539

نام نایب رئیس:

 

خانم مژگان خوش قلب

09364383422

نام دبیر هیئت:

 

آقای فرزاد هاشمی

09177728934

تلفن هیئت:

 

4574027 – 0771

فاکس هیئت:

 

2541630 – 0771

 

 
وب سایت هیئت: http://www.bushehrchess.ir