استان فارس

نام استان:

 

فارس

 

نام رئیس هیئت:

 

آقای سیاوش جواهری

09171110990

نام نایب رئیس:

 

خانم هما نیک سرشت

09177101753

نام دبیر هیئت:

آقای اشکان فیروزیار

09387643892

تلفن هیئت:

 

0711-6364292

فاکس هیئت:

0711-6364292

 

وب سایت هیئت: http://www.farschess.ir