مسابقات قهرمانی مردان و زنان آسیا

نام مسابقه : 
محل برگزاری : شهر ماکاتی
نوع مسابقات : آسیایی
۱۸ آذر ۱۳۹۷

مسابقات قهرمانی مردان و زنان آسیا از تاریخ 18 تا 28 آبان ماه در شهر ماکاتی فیلیپین برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات