نیمه نهایی قهرمانی کشور سال 97 ( به میزبانی همدان)