استان همدان

نام استان:

 

همدان

نام رئیس هیئت:

 

آقای احمد علی بابایی

09181116039

نام نایب رئیس:

 

 خانم آمنه فرهادی

 

نام دبیر هیئت:

 آقای ایرج گلپایگانی

 

تلفن هیئت:

 

38244950 -081

فاکس هیئت:

 

38236400 -081

 

وب سایت هیئت: http://www.hamedachess.ir