استان آذربایجان غربی

نام استان:

 

آذربایجان غربی

نام رئیس هیئت:

 

آقای باقر خلیلی

09104052290

نام نایب رئیس:

 

خانم کبری درخورد

09141405479

نام دبیر هیئت:

آقایl مجبد مرادی

09144475848

تلفن هیئت:

 

044-32255115

فاکس هیئت:

 

044-32255117

وب سایت هیئت: http://www.azarchess.com