استان اردبیل

نام استان:

اردبیل

نام رئیس هیئت:

 

آقای هوشنگ خوش لحنی

09144526780

نام نایب رئیس:

 

خانم مهری گنج

09143541541

نام دبیر هیئت:

 

آقای آصف افسرده دل

09143542872

تلفن هیئت:

 

2250720 – 0451

فاکس هیئت:

 

0451-2255741

وب سایت:

 

www.ardabilchess.ir